Wide-Leg Standing Half Forward Bend
Wide-Leg Standing Half Forward Bend

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. مطمئن شوید که پاشنه‌ها کمی بازتر از انگشتان پا باشند.
3. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید و کف دست‌ها را در زیر شانه‌ها روی زمین قرار دهید.
4. به زمین نگاه کنید. با دم، ستون فقرات را بکشید و فرق سر را از لگن دور کنید.
5. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، دست‌ها را روی لگن بیاورید و به حالت ایستاده بازگردید.

فواید

کشش ملایم همسترینگ، کشاله ران، لگن و پایین کمر تقویت پاها،‌ لگن وقوزک پا

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید دست‌ها را به زمین برسانید، آن‌ها را روی آجر یوگا قرار دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا پایین کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.