Wild Thing (L)
Wild Thing
کامات‌کارآسانا
Camatkarasana

شرح انجام

1. از حرکت آدُموکا شوان‌آسانا شروع کنید.
2. با دم، پای چپ را بلند کنید و واردone legged downward dog شوید.
3. با بازدم، لگن را به چپ بچرخانید و لگن راست را بالای لگن چپ بیاورید.
4. به چرخش ادامه بدهید و بگذارید دست چپ از روی زمین بلند شود و لگن‌ها و سینه رو به آسمان بروند.
5. انگشتان پای چپ را روی زمین بیاورید و دست چپ را رو به دیوار پشتی بکشید.
6. لگن را بلند کنید، گردن را رها کنید و به آرامی تنفس کنید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، روی پای راست بچرخید و به آدُموکا شوان‌آسانا بازگردید.

فواید

تقویت شانه‌ها،‌ بازوها و بالای کمر کشش شکم،‌ قفسه سینه،‌ لگن و ران

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست، شانه یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.