Eagle Arm (L)

شرح انجام

1. چهار زانو در حرکت سوک‌‌آسانا بنشینید.
2. با دم، دست‌ها را به طرفین باز کنید، سپس دست‌ها را در جلوی بدن ضربدری کنید، به صورتی که آرنج چپ روی آرنج راست قرار بگیرد.
3. دست‌ها را بیشتر در هم بپیچانید تا کف دست‌ها به هم برسند.
4. آرنج‌ها را به آرامی بلند کنید و انگشتان را به سوی آسمان بکشید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، دست‌ها را قدم به قدم از هم جدا کنید و به سوک‌‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش کمر فوقانی و کتف به آرامی لگن، زانوها و پاشنه‌ها را می کشد.

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید کف دست‌ها را به هم برسانید، سعی کنید پشت دست‌ها را به هم برسانید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن، مچ دست یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.