High Lunge (L)

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. از لگن به جلو خم شوید و پای راست را عقب در انتهای مت قرار بدهید.
3. مطمئن شوید که زانوی چپ مستقیم بالای مچ پای چپ قرار دارد.
4. با دم، بالاتنه را بالا بکشید و هر دو دست را بالای سر برسانید، به صورتی که کف آن‌ها رو به هم باشد.
5. دنبالچه را رو به زمین بکشید و پای چپ را تا پاشنه محکم کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، دست‌ها را در دو طرف پا جلو بیاورید. دم را ادامه بدهید تا پای چپ را جلو بیاورید و بالا بیایید و به حرکت تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت مچ پا، ران، کشاله ران، بالای کمر، شانه‌ه و عضلات کِر کشش لگن، ران‌ها، کشاله ران و قفسه سینه

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر دست‌ها خسته می‌شوند، آن‌ها را روی ران‌ها قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.