King Dancer (L)
King Dancer
ناتاراج‌آسانا lll
Natarajasana ll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. وزن خود را روی پای چپ بیندازید.
3. زانو را خم کنید و با دست راست در عقب بدن، داخل پا یا قوزک را بگیرید.
4. دست را بالای سر ببرید.
5. پای راست را به آرامی به دست فشار بدهید. انگشتان پا را تا جایی که ران موازی با زمین باشد، به سوی آسمان بکشید و شانه‌ها را رها کنید.
6. برای جلوگیری از پیچش لگن، با دست چپ بدن را جلو بکشید و تعادل خود را با استفاده از آن حفظ کنید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حالت باقی بمانید.
8. برای خارج شدن، به آرامی دست‌ها را رها کنید و دست‌ها و پاها را پایین بیاورید و به تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت پاها،‌ قوزک پا و بالای کمر کشش شانه‌ها، قفسه سینه، شکم، ران‌ها و عضلات کشاله ران بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای پشتیبانی بیشتر، این حرکت را با یک دست روی صندلی یا دیوار انجام دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.