Kneeling
kneeling
واجر‌آسانا
Vajrasana

شرح انجام

1. روی پاشنه‌های پا دو زانو بنشینید.
2. دست‌ها را روی ران‌ها قرار بدهید.
3. شانه‌ها را رها کنید و طول ستون مهره‌ها را بیشتر کنید و فرق سر را به سوی آسمان بکشید.
4. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.

فواید

کشش ملایم قوزک پا، زانو و ران‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود. اگر برای شما نشستن روی پاشنه‌ها سخت است، از یک پتوی تا شده زیر نشیمنگاه یا بین پاشنه‌ها استفاده کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.