One Legged Bridge (L)
One Legged Bridge
اِکا پادا سِتو باندآسانا
Eka Pada Setu Bandhasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید و کف دست‌ها را کنار بدن روی زمین قرار بدهید.
2. با دو پا به زمین فشار بیاورید و شروع به بلند کردن لگن به سمت آسمان کنید.
3. ستون مهره‌ها را در حالی که شانه‌ها روی زمین هستند، از روی زمین بلند کنید.
4. انگشتان دست‌ها را پشت کمر در هم قلاب کنید تا به حرکت ستو باند‌ا ساروانگ‌آسانا بروید.
5. وزن خود را روی پای راست بیندازید و پای چپ را رو به آسمان بکشید و آن را عمود بر زمین نگه دارید.
6. پای چپ و عضلات مرکزی بدن را با قدرت درگیر کنید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، پای چپ را پایین بیاورید، دست‌ها را رها کنید و به آرامی ستون مهره‌ها را روی زمین قرار بدهید.

فواید

تقویت پا، پایین کمر و عضلات مرکزی بدن کشش همسترینگ، سینه، گردن و عضلات در امتداد خط ستون مهره‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پای چپ را به زمین عمود کنید، با انگشتان پا به دیوار جلویی اشاره کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، گردن، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن گردن، از چرخاندن سر به طرفین خودداری کنید.