Rag Doll
Rag Doll
اوتان‌آسانا ll
Uttanasana ll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با بازدم، از کمر به جلو خم شوید.
3. زانوها را خم کنید و با دو دست، آرنج‌ها را نگه دارید و آرام باشید.
4. از طرفی به طرف دیگر حرکت ملایم داشته باشید یا با جابه‌جا کردن وزن خود به عقب و جلو بازی کنید.
5. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با دم، با آرامش به تادآسانا بازگردید.

فواید

کشش آرام کل قسمت‌‌های پشتی بدن مخصوصا همسترینگ و پایین کمر رهاسازی تنش و گرفتگی در پایین کمر حرکتی مناسب جهت استراحت بعد از حرکات شدید

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر احساس راحتی بیشتری می‌کنید، بگذارید بازوها رها و با آزادی آویزان باشند.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.