Reclined Twist (L)
Reclined Twist
جاتارا پاری‌وارتان‌آسانا
Jathara Parivartanasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید.
2. دست‌ها را طوری که کف آن‌ها روی زمین باشد، در دو طرف قرار بدهید.
3. زانوها را خم کنید و آن‌ها را درون سینه بیاورید.
4. با بازدم، هر دو پا را به چپ ببرید تا زانوی چپ به زمین برخورد کند.
5. اگر احساس راحتی می‌کنید، کتف راست را روی زمین نگه دارید.
6. سر را بلند کنید و آن را به راست بدهید و به آرامی آن را رها کنید.
7. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، زانوها را به آرامی به مرکز بیاورید و به حالت شاوآشانا بازگردید.

فواید

کشش قفسه سینه، عضلات مرکزی بدن و عضلات در امتداد ستون مهره‌ها آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر گرداندن سر برای شما سخت است، سر و گردن را در حالت عادی نگه دارید. برای پشتیبانی بیشتر یک پتوی تا شده را زیر زانو قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

برای پیچشی عمیق‌تر، قبل از آوردن زانوها به پایین پاها را ضربدری کنید تا زانوی داخلی پای بالایی به زمین برخورد کند.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.