Wide-Leg Stance

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. پای راست را چند قدم عقب ببرید و به کنار مت نگاه کنید.
3. مطمئن شوید که پاشنه‌ها بازتر از زاویه‌ی پا باشند و وزن شما به صورت برابر بین دو پا تقسیم شود.
4. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
5. برای خارج شدن، رو به جلوی مت قرار بگیرید و پاها را در کنار هم قرار بدهید و به تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت مچ پا، ساق‌ها و ران‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.