Wide-Leg-Standing-Forward-Bend-Twist
Wide-Leg Standing Forward Bend Twist
پاری‌ورتا پرازاریتا پادُتان‌آسانا
Parivrtta Prasarita Padottanasana

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. مطمئن شوید که پاشنه‌ها کمی بازتر از انگشتان پا هستند.
3. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید و کف دست‌ها را زیر شانه‌ها روی زمین قرار دهید.
4. به زمین نگاه کنید. با دم، ستون فقرات را بکشید و فرق سر را از لگن دور کنید.
5. دست چپ را به وسط ببرید و آن را مستقیم زیر سینه قرار دهید، بالاتنه را بچرخانید تا قفسه سینه را به راست باز کنید و دست راست را رو به آسمان به بالا بلند کنید.
6. به دست راست خود در بالا نگاه کنید.
7. برای چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، با ملایمت شانه‌ها، گردن و شکم را به حالت عادی برگردانید و هر دو دست را روی زمین قرار دهید. دست‌ها را روی لگن بگذارید و با دم به بالا برگردید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ، کشاله ران،‌ لگن، پایین کمر و قفسه سینه تقویت پاها، لگن، قوزک پا،‌ عضلات مرکزی بدن، شانه‌ها و بالای کمر

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید دست‌ها را به زمین برسانید، آن‌ها را روی آجر یوگا قرار دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، پایین کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.